söndag 24 maj 2009

Det viktiga valet

Dyra själ, säg vill du välja
Världen eller Gud?
Vill du tjäna världen eller
Bli en Kristi brud?

Världen bjuder kanske ära,
Kanske till en tid
Lust och nöje uti synden,
Men ej verklig frid.

Herren bjuder evig ära,
Verklig, himmelsk frid,
Men kanhända kors och smälek
Först en liten tid.

Världen bjuder oviss lycka,
Sköra vänskapsband,
Skatter, vilka lätt förtäras
Utav tidens tand.

Herren bjuder evig sällhet,
Trofast herdefamn,
Skatter, som ej rost förtära,
Fröjder utan namn.

Världen bjuder ros, som vissnar,
När du bryter den,
Hopp, som likt en bubbla brister,
Hur det hägrat än.

Kristus, rosen uti Saron,
Hjärtats bästa skatt,
Blommar, doftar lika ljuvlig
Mitt i dödens natt!

O, så välj, vad bäst dig synes,
Än är valet fritt,
Men en annan tid kanhända
Är det mer ej ditt.

Lyssna stilla, lyssna troget
Till den stämmans ljud,
Som nu viskar i ditt hjärta:
Världen eller Gud?


Ursprungligen:
Dyra själ, säg vill du välja
Verlden eller Gud?
Vill du tjäna verlden eller
Blifva Kristi brud?

Verlden bjuder kanske ära,
Kanske till en tid
Lust och nöje uti synden,
Men ej verklig frid.

Herren bjuder evig ära,
Verklig, himmelsk frid,
Men kanhända kors och smälek
Först en liten tid.

Verlden bjuder oviss lycka,
Sköra vänskapsband,
Skatter, hvilka lätt förtäras
Utaf tidens tand.

Herren bjuder evig sällhet,
Trofast herdefamn,
Skatter, som ej rost förtära,
Fröjder utan namn.

Verlden bjuder ros, som vissnar,
När du bryter den,
Hopp, som likt en bubbla brister,
Hur det hägrat än.

Kristus, rosen uti Saron,
Hjertats bästa skatt,
Blommar, doftar lika ljuflig
Midt i dödens natt!

O, så välj, hvad bäst dig synes,
Än är valet fritt,
Men en annan tid kanhända
Är det mer ej ditt.

Lyssna stilla, lyssna troget
Till den stämmans ljud,
Som nu hviskar i ditt hjerta:
Verlden eller Gud?

Om Han kommer i dag?

Om Han kommer i dag, din Herre och Gud,
Skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag det kallande ljud
Av basunen från himmelens sky,
Skulle fröjd eller ångest dig fatta?

Månne allt vad som nu är viktigt och stort,
Jämväl då skulle synas dig så?
Månne allt vad i dag blir talat och gjort,
Blev det talat och gjort även då?
Besinna dig, innan du svarar.

Månne det eller det, som trycker dig nu
Och som vållar så mångfaldig nöd,
Skulle trycka dig då? O, månne väl du
Skulle sörja för kläder och bröd,
Med hedningens oro i hjärtat?

Om Han kommer i dag, rättfärdig och from,
Till att ställa oss alla för sig,
Månne människors pris och människors dom
Skulle synas av värde för dig
Eller falla med tyngd uti vågen?

Om Han kommer idag, o, pröva dig än,
Medan anskriet dröjer, och säg,
Är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den?
O, vart leder dock slutligt din väg?
Den stund du ej menar – Han kommer!

Ursprungligen:
Om Han komme i dag, din Herre och Gud,
Skulle helst från hans åsyn du fly?
Om du hörde i dag det kallande ljud
Af basunen från himmelens sky,
Skulle fröjd eller ångest dig fatta?

Månne allt hvad som nu är vigtigt och stort,
Jemväl då skulle synas dig så?
Månne allt hvad i dag blir taladt och gjordt,
Blefve taladt och gjordt äfven då?
Besinna dig, innan du svarar.

Månne det eller det, som trycker dig nu
Och som vållar så mångfaldig nöd,
Skulle trycka dig då? O, månne väl du
Skulle sörja för kläder och bröd,
Med hedningens oro i hjerat?

Om Han komme i dag, rättfärdig och from,
Till att ställa oss alla för sig,
Månne menniskors pris och menniskors dom
Skulle synas af värde för dig
Eller falla med tyngd uti vågen?

Om Han komme idag, o, pröfva dig än,
Medan anskriet dröjer, och säg,
Är hans ankomst dig kär, eller fruktar du den?
O, hvart leder dock slutligt din väg?
Den stund du ej menar – Han kommer!

Vad månde Han mena?

När Herren dig tager
I öknen allena
Och sakta dig drager,
Vad månde han mena?

Varför kommer ofta
Han åter och åter,
När blommorna dofta,
När ensam du gråter?

I suset om hösten
I jublet om våren
Den manande rösten
Dig följer i spåren.

När morgonen bräcker,
Du än kan förnimma
Den viskning, dig väcker
I midnattens timma.

Den vän framför andra,
Som köpt dig med smärta,
Vill själv med dig vandra
Och bo i ditt hjärta.

Han vill blott det ena:
En väg till dig finna,
I blodet dig rena,
För himlen dig vinna.

Din väg du fördärvat,
Men rum i Guds rike
Dig Kristus förvärvat –
O, nåd utan like!

Förspill ej den gåvan
Och glöm ej de orden:
För livet där ovan
Du fostras på jorden!


Ursprungligen:
När Herren dig tager
I öknen allena
Och sakta dig drager,
Hvad månde han mena?

Hvi kommer så ofta
Han åter och åter,
När blommorna dofta,
När ensam du gråter?

I suset om hösten
I jublet om våren
Den manande rösten
Dig följer i spåren.

När morgonen bräcker,
Du än kan förnimma
Den hviskning, dig väcker
I midnattens timma.

Den vän framför andra,
Som köpt dig med smärta,
Vill sjelf med dig vandra
Och bo i ditt hjerta.

Han vill blott det ena:
En väg till dig finna,
I blodet dig rena,
För himlen dig vinna.

Din väg du förderfvat,
Men rum i Guds rike
Dig Kristus förvärfvat –
O, nåd utan like!

Förspill ej den gåfvan
Och glöm ej de orden:
För lifvet der ofvan
Du fostras på jorden!

Har du mod att bliva borta?

”Har du mod att följa Jesus”, ljuder frågan mången gång.
Se dock här en annan fråga, framställd i vår enkla sång:
”Har du mod att bliva borta, när din konung kallar dig,
Kallar dig till evig glädje, evig salighet med sig?”

Har du mod att välja döden, när dig livet bjudes än?
Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen?
Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal
Och i stället sorglös vandra mot ett djup av sorg och kval?

Har du mod att ännu drömma om ett liv av lycka här,
Fastän du så många gånger sett, hur arm den lyckan är?
Rikedomen tar ju vingar, nöjets rosor faller av,
Och du kastas kring i världen, lik ett spån på stormigt hav.

Har du mod att nalkas graven, utan något grundat hopp,
Mod, när evighetens portar snart för dig ock springer upp?
Har du mod att slå i vädret Herrens maningar och bud?
Har du mod att utan Jesus träda för all världens Gud?

O, besinna dig, Han kallar, kallar dig i nåd ännu.
Skall Han väl förgäves kalla dag från dag? Varför dröja?
Lyssna till hans Andes maning! Hör, Han klappar troget än!
Har du mod att längre sluta hjärtats dörr för denne vän?


Ursprungligen:
”Har du mod att följa Jesus”, ljuder frågan mången gång.
Se dock här en annan fråga, framstäld i vår enkla sång:
”Har du mod att blifva borta, när din konung kallar dig,
Kallar dig till evig glädje, evig salighet med sig?”

Har du mod att välja döden, när dig lifvet bjudes än?
Har du mod att låta Jesus ohörd vända om igen?
Har du mod att vända ryggen till Guds rikes bröllopssal
Och i stället sorglös vandra mot ett djup av sorg och qval?

Har du mod att ännu drömma om ett lif af lycka här,
Fastän du så många gånger sett, hur arm den lyckan är?
Rikedomen tar ju vingar, nöjets rosor falla af,
Och du kastas kring i verlden, lik ett spån på stormigt haf.

Har du mod att nalkas grafven, utan något grundadt hopp,
Mod, när evighetens portar snart för dig ock springa opp?
Har du mod att slå i vädret Herrens maningar och bud?
Har du mod att utan Jesus träda för all verldens Gud?

O, besinna dig, Han kallar, kallar dig i nåd ännu.
Skall Han väl förgäfves kalla dag från dag? Hvi dröjer du?
Lyssna till hans Andes maning! Hör, Han klappar troget än!
Har du mod att längre sluta hjertats dörr för denne vän?

lördag 23 maj 2009

Jesu fråga

Ofta i kvällens
Tystaste timma
Hör jag, hur Herren
Nalkas mitt tjäll;
Hör jag hans milda
Ljuvliga stämma
Forskande fråga:
"Älskar du mig?"

Älskar du världens
Yrande nöjen,
Älskar du jordens
Glittrande flärd,
Då har du icke
Rum för min kärlek,
Då kan du icke
Älska mig rätt.

Älskar du ärans
Slippriga höjder,
Söker du rykte,
Höghet och glans,
Då kan du icke
Älska din milde
Ödmjuke Jesu
Ringhet och kors!

Älskar du tidens
Flygtiga vinning,
Söker du grusets
Skatter och guld,
Då har den enda
Kostliga pärlan
Ännu ej blivit
Dyrbar för dig.

Älskar du stundens
Glädje och njutning,
Söker du mänskors
Bifall och gunst,
Då kan du icke
Söka din gode
Himmelske Faders
Ära och pris.

O, vill du icke
Giva ditt hjärtas
Innersta kärlek
Evigt åt mig?
O, vill du icke
Följa mig efter,
Tagande på dig
Villigt mitt kors?

Se, vad min kärlek
Gjort dig och gör dig;
Minns, vad jag lidit
Även för dig!
Följ mig från krubbans
Stråbädd till korset:
Hela den vägen
Gick jag för dig!

Älskar du ännu
Blott mina gåvor,
Lär dig allt mera
Älska mig själv!
Gåvorna de är
Kära och dyra,
Men vill du leva,
Vänd dig till mig!


Ursprungligen:
Ofta i qvällens
Tystaste timma
Hör jag, hur Herren
Nalkas mitt tjäll;
Hör jag hans milda
Ljufliga stämma
Forskande fråga:
"Älskar du mig?"

Älskar du verldens
Yrande nöjen,
Älskar du jordens
Glittrande flärd,
Då har du icke
Rum för min kärlek,
Då kan du icke
Älska mig rätt.

Älskar du ärans
Slippriga höjder,
Söker du rykte,
Höghet och glans,
Då kan du icke
Älska din milde
Ödmjuke Jesu
Ringhet och kors!

Älskar du tidens
Flygtiga vinning,
Söker du grusets
Skatter och guld,
Då har den enda
Kostliga perlan
Ännu ej blifvit
Dyrbar för dig.

Älskar du stundens
Glädje och njutning,
Söker du menskors
Bifall och gunst,
Då kan du icke
Söka din gode
Himmelske Faders
Ära och pris.

O, vill du icke
Gifva ditt hjertas
Innersta kärlek
Evigt åt mig?
O, vill du icke
Följa mig efter,
Tagande på dig
Villigt mitt kors?

Se, hvad min kärlek
Gjort dig och gör dig;
Mins, hvad jag lidit
Äfven för dig!
Följ mig från krubbans
Stråbädd till korset:
Hela den vägen
Gick jag för dig!

Älskar du ännu
Blott mina gåfvor,
Lär dig allt mera
Älska mig sjelf!
Gåfvorna äro
Kära och dyra,
Men vill du lefva,
Vänd dig till mig!

Vad följer därpå?

1.
”Vad hjälper det nu människan
om hon förvärvar hela världen och
får dock skada till sin själ? Eller
vad kan människan giva, där hon
kan igenlösa sin själ med?”
Matt 16:26


Ack, efter all lycka och ära
Som jorden åt mig kan beskära,
Och efter vad bäst den kan giva,
O, säg mig, vad följer därpå?

-Blott tomhet i hjärta och sinne
Och därtill ett sargande minne
Och kanske ett namn, som skall prisas,
Men tadlas av flera ändå.

Och efter de yrande nöjen
Och efter de slocknande löjen
Och efter de bristande banden,
O, säg mig, vad följer därpå?

-Ett avsked, som vållar mig smärta,
Ett sorgset och blödande hjärta,
Ett samvete sårat och sargat,
Som ej för Guds dom kan bestå.

Och efter all ävlan och möda
För skatter, dem malen föröda,
För guld eller höghet i världen,
O, säg mig, vad följer därpå?

-En längtan, som aldrig blir stillad,
En blick, utav irrsken förvillad,
Ett stingande törne, som hindrar
Min fot på Guds vägar att gå.

Ja, efter ett liv uti världen,
I synden och otron och flärden,
Ett liv utan Gud och hans Ande,
O, säg mig, vad följer därpå?

-En ångestfull domens förbidan,
En fruktansvärd jämmer och kvidan,
Ett rop till de fallande klippor:
O, krossa och skyl väl oss då!

2

Men efter en vandring i ljuset,
Trots farorna, stormen och bruset,
Och efter ett liv uti Herren,
O, säg mig, vad följer därpå?

-En vila, så ljuv i Guds sköte,
Ett saligt, ett fröjdefullt möte
Med Jesus och alla hans vänner,
Som re´n för hans anlete stå.

Och efter all strid och all fruktan,
All inre bestraffning och tuktan,
Allt mörker, då Herren fördolt sig,
O. säg mig, vad följer därpå?

-En frid, som av intet skall störas,
En lovsång, som evigt skall höras,
En salig förlossningens morgon,
Vars sol ej i moln mer skall gå.

Och efter en sådd under tårar
Vid hånet av tanklösa dårar,
Ett arbete, helgat åt Herren,
O. säg mig, vad följer därpå?

-En skörd under fröjd utan like,
Ett jubel i himlarnas rike,
Då mognande kärvarna föras
Dit in, både stora och små.

Och efter den hårdaste nöden,
Den yttersta kampen med döden,
Då floden steg högre och högre,
O, säg mig, vad följer därpå?

-En så riklig ingång i livet
Och arvet, med Kristus oss givet,
Och harpan och kronan och palmen,
Vad mer må vi önska oss då?

Ursprungligen:
1.
”Hvad hjelper det nu menniskan
om hon förvärfvar hela verlden och
får dock skada till sin själ? Eller
hvad kan menniskan gifva, der hon
kan igenlösa sin själ med?”
Matt 16:26


Ack, efter all lycka och ära
Som jorden åt mig kan beskära,
Och efter hvad bäst den kan gifva,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-Blott tomhet i hjerta och sinne
Och dertill ett sargande minne
Och kanske ett namn, som skall prisas,
Men tadlas af flere ändå.

Och efter de yrande nöjen
Och efter de slocknande löjen
Och efter de bristande banden,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-Ett afsked, som vållar mig smärta,
Ett sorgset och blödande hjerta,
Ett samvete såradt och sargadt,
Som ej för Guds dom kan bestå.

Och efter all äflan och möda
För skatter, dem malen föröda,
För guld eller höghet i verlden,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-En längtan, som aldrig blir stillad,
En blick, utaf irrsken förvillad,
Ett stingande törne, som hindrar
Min fot på Guds vägar att gå.

Ja, efter ett lif uti verlden,
I synden och otron och flärden,
Ett lif utan Gud och hans Ande,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-En ångestfull domens förbidan,
En fruktansvärd jämmer och qvidan,
Ett rop till de fallande klippor:
O, krossen och skylen oss då!

2

Men efter en vandring i ljuset,
Trots farorna, stormen och bruset,
Och efter ett lif uti Herren,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-En hvila, så ljuf i Guds sköte,
Ett saligt, ett fröjdefullt möte
Med Jesus och alla hans vänner,
Som re´n för hans anlete stå.

Och efter all strid och all fruktan,
All inre bestraffning och tuktan,
Allt mörker, då Herren fördolt sig,
O. säg mig, hvad följer derpå?

-En frid, som af intet skall störas,
En lofsång, som evigt skall höras,
En salig förlossningens morgon,
Hvars sol ej i moln mer skall gå.

Och efter en sådd under tårar
Vid hånet af tanklösa dårar,
Ett arbete, helgadt åt Herren,
O. säg mig, hvad följer derpå?

-En skörd under fröjd utan like,
Ett jubel i himlarnas rike,
Då mognande kärfvarna föras
Dit in, både stora och små.

Och efter den hårdaste nöden,
Den yttersta kampen med döden,
Då floden steg högre och högre,
O, säg mig, hvad följer derpå?

-En rikelig ingång i lifvet
Och arfvet, med Kristus oss gifvet,
Och harpan och kronan och palmen,
Hvad mer må vi önska oss då?

fredag 22 maj 2009

Det är solsken

Det är solsken där borta på kullens topp,
Det är solsken vid skogens bryn,
Det är solsken i glödande rosens knopp
Och på guldstänkta, lätta skyn;
Men är i ditt hjärta ock solsken?

Det är solsken på dröjande molnets kant,
Det är solsken på berg och dal,
Det är solsken på gräset vid vägens brant
Och i pärlor där utan tal;
Men är i ditt hjärta ock solsken?

Det är solsken på dansande våg, som ler
Bakom vitstammig, högrest björk,
Det är solsken, som tränger så ljuvligt ner
Mellan klippväggen där så mörk;
Men är i ditt hjärta ock solsken?

Det är solsken i lekande barnets blick,
Det är solsken hos gubben ock,
När sitt ljus och sin frid han från ovan fick,
Fastän åren har blekt hans lock;
Men är i ditt hjärta ock solsken?

Har en stråle så klar från Guds kärleks sol
Trängt sig ner i ditt hjärtas hus?
Har en blick av Guds Lamm från dess härskarstol
Gjort din väg genom öknen ljus,
Så bli ock för andra ett solsken!

Ja, var helst du går fram, sprid Guds kärleks sken,
Bliv ett levande Kristi brev,
Som kan läsas med fröjd utav var och en,
Och det Han med sitt finger skrev,
Ja, bli ock för världen ett solsken!

Bli ett solsken, som tyst ock till nattsvart bo
Tränger ljuvligt och sakta ner,
Bringar ljus, bringar frid, ja, och himmelsk ro,
Medan Herren i nåd dig ger
Allt mer av sin frid och sitt solsken.


Ursprungligen:
Det är solsken der borta på kullens topp,
Det är solsken vid skogens bryn,
Det är solsken i glödande rosens knopp
Och på guldstänkta, lätta skyn;
Men är i ditt hjerta ock solsken?

Det är solsken på dröjande molnets kant,
Det är solsken på berg och dal,
Det är solsken på gräset vid vägens brant
Och i perlor der utan tal;
Men är i ditt hjerta ock solsken?

Det är solsken på dansande våg, som ler
Bakom hvitstammig, högrest björk,
Det är solsken, som tränger så ljufligt ner
Mellan klippväggen der så mörk;
Men är i ditt hjerta ock solsken?

Det är solsken i lekande barnets blick,
Det är solsken hos gubben ock,
När sitt ljus och sin frid han från ofvan fick,
Fastän åren ha blekt hans lock;
Men är i ditt hjerta ock solsken?

Har en stråle så klar från Guds kärleks sol
Trängt sig ned i ditt hjertas hus?
Har en blick af Guds Lam från dess herskarstol
Gjort din väg genom öknen ljus,
Så blif ock för andra ett solsken!

Ja, hvar helst du går fram, sprid Guds kärleks sken,
Blif ett lefvande Kristi bref,
Som kan läsas med fröjd utaf hvar och en,
Och det Han med sitt finger skref,
Ja, blif ock för verlden ett solsken!

Blif ett solsken, som tyst ock till nattsvart bo
Tränger ljufligt och sakta ner,
Bringar ljus, bringar frid, ja, ock himmelsk ro,
Medan Herren i nåd dig ger
Allt mer af sin frid och sitt solsken.

Vem klappar?

(Uppb 3:20)
Vem klappar så sakta i aftonens frid
På ditt hjärta?
Vem nalkas med läkedom, så ljuvlig och blid,
För själens förborgade smärta?

Måhända du hörde det klappandet förr
Och den rösten?
Varför dröjer du nu att öppna din dörr
För livet, för himmelska trösten?

Du känner det ofta så ödsligt och kallt
Mitt i världen;
Du känner det nästan, som fattades allt
Trots glansen av yrande flärden.

Var ros här på jorden sitt törne ju har,
Men den friden,
Som Jesus dig ger, intet törne har kvar,
När dagen en gång är förliden.

Vad är ock på jorden alla ära och glans,
Ja, all lycka
Mot äran och lyckan att helt vara hans
Och låta av Honom sig smycka?

Så öppna i dag för den vän, som så huld
Dig begåvar
Med skatter, långt bättre än Indiens guld,
Och krona och rike dig lovar!


Ursprungligen:
Hvem klappar så sakta i aftonens frid
På ditt hjerta?
Hvem nalkas med läkedom, så ljuflig och blid,
För själens förborgade smärta?

Måhända du hörde det klappandet förr
Och den rösten?
Hvi dröjer du ännu att öppna din dörr
För lifvet, för himmelska trösten?

Du känner det ofta så ödsligt och kallt
Midt i verlden;
Du känner det nästan, som fattades allt
Trots glansen af yrande flärden.


Hvar ros här på jorden sitt törne ju har,
Men den friden,
Som Jesus dig ger, intet törne har qvar,
När dagen en gång är förliden.

Hvad är ock på jorden alla ära och glans,
Ja, all lycka
Mot äran och lyckan att helt vara hans
Och låta af Honom sig smycka?

Så öppna i dag för den vän, som så huld
Dig begåfvar
Med skatter, långt bättre än Indiens guld,
Och krona och rike dig lofvar!

torsdag 21 maj 2009

Vad fattas dig?

Är det ödsligt och mörkt och kallt
I ditt hjärtas hus,
Söker fåfängt du frid och ro
Här bland stoft och grus,
Då har Jesus, all världens ljus,
Än ej gått upp därinne,
Ty där Han får lysa in, ger Han ett annat sinne.

Fattas något, du vet ej vad,
Fly till honom blott!
Om du än ej förstår dig själv,
Han förstår dig gott.
Han, som gåvor för alla fått,
Han ock din Goel blivit,
Men om du ej Honom har, så har du icke livet.

Hungrar, törstar du mitt ibland
Världens tidsfördriv,
Han det levande brödet är,
Som ger världen liv;
Honom, Honom ditt hjärta giv!
Han stilla kan dess längtan,
Ja, och rikligt tillfredsställa all din törst och trängtan.

Ack, hur trofast Han älskar dig,
Hör, Han klappar på!
Skall han icke den vännen god,
Slippa in också?
Skall Han länge därute stå,
Skall Han ej få ditt hjärta?
Är det sådan lön du Honom ger för all hans smärta?

O, vak upp då, vak upp, tag mot,
Vad han har med sig:
Nåd, förlåtelse, liv och frid,
Allt som fattas dig;
Han har nog för dig som mig,
Ja, övernog för alla;
Må vi tro hans kärlek blott och i hans armar falla!


Ursprungligen:
Är det ödsligt och mörkt och kallt
I ditt hjertas hus,
Söker fåfängt du frid och ro
Här bland stoft och grus,
Då har Jesus, all verldens ljus,
Än ej gått upp derinne,
Ty der Han får lysa in, ger Han ett annat sinne.

Fattas något, du vet ej hvad,
Fly till honom blott!
Om du än ej förstår dig sjelf,
Han förstår dig godt.
Han, som gåfvor för alla fått,
Han ock din Goel blifvit,
Men om du ej Honom har, så har du icke lifvet.

Hungrar, törstar du midt ibland
Verldens tidsfördrif,
Han det lefvande brödet är,
Som ger världen lif;
Honom, Honom ditt hjerta gif!
Han stilla kan dess längtan,
Ja, ock rikligt tillfredsställa all din törst och trängtan.

Ack, hur trofast Han älskar dig,
Hör, Han klappar på!
Skall han icke den vännen god,
Slippa in också?
Skall Han länge derute stå,
Skall Han ej få ditt hjerta?
Är det sådan lön du Honom ger för all hans smärta?

O, vak upp då, vak upp, tag mot,
Hvad han har med sig:
Nåd, förlåtelse, lif och frid,
Allt som fattas dig;
Han har nog för dig som mig,
Ja, öfvernog för alla;
Må vi tro hans kärlek blott och i hans armar falla!

onsdag 20 maj 2009

Kommen alla

"Kommen alla", ljuder ordet
Från den gode herdens mun.
Kommen alla till den fria,
Till den öppna Sions brunn!
Här är vila för den trötte,
Läkedom för varje sår,
Ja, ock mitt i jordens vinter
Försmak av en himmelsk vår.

Ljuvliga och glada budskap,
Dyra evangelium,
Kalla, samla alla, alla
Från de skilda jordens rum:
Ädlingen på livets höjder,
Fången i den dystra cell,
Barnet i den ljusa morgon,
Åldringen i livets kväll.

"Under solen", säger Skriften,
"är dock allt fåfänglighet";
Inget band, som inte brister,
Än hur fast vi knyter det;
Ingen blomma, som ej fäller
Sina blad för höstlig vind,
Ingen ros, som inte vissnar
På den glada ungmöns kind.

Må vi därför lyfta blicken
Till de högre rymder upp!
Ovan solen - där är målet
För vårt ljusa framtidshopp,
Där är glädjen evigt hemma,
Livets furste själv är där,
Mot hans armar - se, de är ju
Dock alltjämt omkring oss här (1).

1, ´5 Mos 33:26,27

Ja, de sträckas, dessa armar
Dag från dag och år från år
Efter dig och mig beständigt,
Där vår väg i djupet går.
Och de sluta sig så gärna
Med osäglig trofasthet
Kring det hjärta, som på jorden
Ingen annan tillflykt vet.

Hur de falla, livets lotter,
Och vad helst oss trycker än,
Må vi då till Honom ila
Varje dag på nytt igen!
Må vi vila vid hans löfte:
"Jag vill giva eder ro",
Tills ock vi uti i hans hyddor
Snart till evig tid få bo!


Ursprungligen:
"Kommen alla", ljuder ordet
Från den gode herdens mun.
Kommen alla till den fria,
Till den öppna Zions brunn!
Här är hvila för den trötte,
Läkedom för hvarje sår,
Ja, ock midt i jordens vinter
Försmak av en himmelsk vår.

Ljufliga och glada budskap,
Dyra evangelium,
Kalla , samla alla, alla
Från de skilda jordens rum:
Ädlingen på lifvets höjder,
Fången i den dystra cell,
Barnet i den ljusa morgon,
Åldringen i lifvets qväll.

"Under solen", säger Skriften,
"är dock allt fåfänglighet";
Intet band, som icke brister,
Huru fast vi knyta det;
Ingen blomma, som ej fäller
Sina blad för höstlig vind,
Ingen ros, som icke vissnar
På den glada ungmöns kind.

Må vi derför lyfta blicken
Till de högre rymder opp!
Ofvan solen - der är målet
För vårt ljusa framtidshopp,
Der är glädjen evigt hemma,
Lifvets furste sjelf är der,
Mot hans armar - se, de äro
Dock alltjämt omkring oss här (1).

1, ´5 Mos 33:26,27

Ja, de sträckas, dessa armar
Dag från dag och år från år
Efter dig och mig beständigt,
Der vår väg i djupet går.
Och de sluta sig så gerna
Med osäglig trofasthet
Kring det hjerta, som på jorden
Ingen annan tillflykt vet.

Hur de falla, lifvets lotter,
Och hvad helst oss trycker än,
Må vi då till Honom ila
Hvarje dag på nytt igen!
Må vi hvila vid hans löfte:
"Jag vill gifva eder ro",
Tills ock vi uti i hans hyddor
Snart till evig tid få bo!

måndag 18 maj 2009

Så älskar Jesus!

O, månne Jesus älskar oss? Säg har Han
Väl uppenbarat oss sitt hjärtelag?
Och har för oss i gärning och i sanning
Hans kärlek strålat fram i fulla drag?

Du ser på dig och menar, att Han skulle
Förändras såsom du, lik havets våg,
Men ej är vågen bilden av den kärlek,
Du i hans liv och död förklarad såg.

Rannsaka Skriften! Hör vad ordet säger,
Dess vittnesbörd kan ej bedraga dig;
Guds barn och vänner har ju därpå alla
Till evig salighet förlitat sig.

Vad har han gjort för oss? Begynn att fråga
Den lilla stjärna, vilken log så klar
Utöver krubban i det låga stallet (1),
Då rum för barnet ej i staden var.

Vad har han gjort för oss? O, fråga sedan
Egypten, Nasaret, Jerusalem,
Judéens berg och Galiléens dalar
Och Kidrons tysta bäck - o fråga dem!

Betanien, Kapernaum och Kana,
De har ju alla blott ett svar att ge,
Tiberias djupblå våg ock viskar sakta:
Se, hur Han älskar syndare - o, se!

Och fråga alla dem Han tröstat och hjälpt:
Jairi dotter, konungsmannens son (2),
Ja, ock den arma kananeiska kvinnan (3),
Som kom en dag till Honom fjärran från.

1, Matt 1:19, 2, Luk 8:41-56, Joh 4:46-52,
3, Matt 15:21-28.

Och fråga samaritiskan vid brunnen (1)
Och änkan uti Nain vid sonens bår (2)
Och kvinnan uti Simons hus, som torkar (3)
Hans helga fötter med sitt huvudhår.

O, fråga Bartimeus där vid vägen (4)
Och fråga mannen vid Betesda damm (5)
Och alla dessa krymplingar och sjuka (6),
De andra ock till Honom man bar fram.

Ja, fråga även mödrarna, som vågar (7)
Att nalkas Honom med de kära små,
Att Han må lägga sina helga händer
På deras späda huvuden också.

1, Joh 4:1-42, 2, Luk 7:11-16, 3, Luk 7:32-50,
4, Mark 10:46-52, 5, Joh 5:2-9, 6, Matt 4:24,
7, Luk 18:15-18.

Vad svarar alla dessa? Jo, de svarar:
Se hur Han älskar syndare! O se,
Hur hult Han går omkring att hjälpa, hela
Och lindra jordens nöd och syndens ve.

Till slut i helig stillhet du ock frågar
Getsemane, den helga, dyra ort,
Där Han så ofta vandrade i kvällen,
Sen Han om dagen väl åt alla gjort.

Dit kom Han att i ensamheten tala
Med Honom, ur vars sköt´ Han gången var,
Dit kom Han att i bön det hjärta lätta,
Som hela världens synd och smärta bar.

O, fråga oljeberget, örtagården (1),
Där daggen av hans blodsvett färgas röd,
Då, Han om natten kämpar med sin Fader,
Av alla övergiven i sin nöd.

Vad svarar dessa? Lyssna till den viskning,
Som susar sakta mellan träden fram:
Var finns en kärlek lik med Jesu kärlek,
Och vem på jorden älskar som Guds Lamm?

Ja, fråga äntligt ock den vilda skara (2),
Som kommer där med lyktor och med bloss,
Att överfalla, fängsla, binda Honom:
O, månne Jesus verkligt älskar oss?

Och fråga Petrus, som går ut och gråter (3)
I morgongryningen så bittert - säg,
Om inte även dessa tårar hittar
Med vittnesbördet till ditt hjärta väg?

Må vi ock slutligt ställa oss vid korset (4)
Och se och höra, vad där ännu sker,
Till dess Han ropar sitt: "Det är fullkomnat"
Och böjer huvudet i döden ner.

1, Luk:22:39-45, 2, Matt 26:47-57,
3, Matt 26:75, 4, Luk 23:32-47.

Se där en kärlek, Han oss har bevisat,
Vad mera vittnesbörd behöver vi?
Så älskar Jesus - o, se upp till Honom
Och lär att se hans hjärtelag häri.

Se upp till honom från de mörka djupen
Av synd och nöd och otro inom dig,
Och vid hans kärleks glans skall själva natten
I ljuvlig klarhet snart förbyta sig.


Ursprungligen:
O, månne Jesus älskar oss? Säg har Han
Väl uppenbarat oss sitt hjertelag?
Och har för oss i gerning och i sanning
Hans kärlek strålat fram i fulla drag?

Du ser på dig och menar, att Han skulle
Förändras såsom du, lik hafvets våg,
Men ej är vågen bilden af den kärlek,
Du i hans lif och död förklarad såg.

Rannsaka Skriften! Hör hvad ordet säger,
Dess vittnesbörd kan ej bedraga dig;
Guds barn och vänner hafva derpå alla
Till evig salighet förlitat sig.

Hvad har han gjort för oss? Begynn att fråga
Den lilla stjerna, hvilken log så klar
Utöfver krubban i det låga stallet (1),
Då rum för barnet ej i staden var.

Hvad har han gjort för oss? O, fråga sedan
Egypten, Nazaret, Jerusalem,
Judeens berg och Galileens dalar
Och Kidrons tysta bäck - o fråga dem!

Betanien, Kapernaum och Kana,
De hafva alla blott ett svar att ge,
Tiberias djupblå våg ock hviskar sakta:
Se, hur Han älskar syndare - o, se!

Och fråga alla dem Han tröstat, hulpit:
Jairi dotter, konungsmannens son (2),
Ja, ock den arma kananeiska qvinnan (3),
Som kom en dag till Honom fjerran från.

1, Matt 1:19, 2, Luk 8:41-56, Joh 4:46-52,
3, Matt 15:21-28.

Och fråga samaritiskan vid brunnen (1)
Och enkan uti Nain vid sonens bår (2)
Och qvinnan uti Simons hus, som torkar (3)
Hans helga fötter med sitt hufvudhår.

O, fråga Bartimeus der vid vägen (4)
Och fråga mannen vid Betesda dam (5)
Och alla dessa krymplingar och sjuka (6),
Dem andra ock till Honom buro fram.

Ja, fråga äfven mödrarna, som våga (7)
Att nalkas Honom med de kära små,
Att Han må lägga sina helga händer
På deras späda hufvuden också.

1, Joh 4:1-42, 2, Luk 7:11-16, 3, Luk 7:32-50,
4, Mark 10:46-52, 5, Joh 5:2-9, 6, Matt 4:24,
7, Luk 18:15-18.

Hvad svara alla dessa? Jo, de svara:
Se hur Han älskar syndare! O se,
Hur huldt Han går omkring att hjelpa, hela
Och lindra jordens nöd och syndens ve.

Till slut i helig stillhet du ock fråge
Getsemane, den helga, dyra ort,
Der Han så ofta vandrade i qvällen,
Se´n Han om dagen väl åt alla gjort.

Dit kom Han att i ensamheten tala
Med Honom, ur hvars sköt´Han gången var,
Dit kom Han att i bön det hjerta lätta,
Som hela verldens synd och smärta bar.

O, fråga oljeberget, örtagården (1),
Der daggen af hans blodsvett färgas röd,
Då, Han om natten kämpar med sin Fader,
Af alla öfvergifven i sin nöd.

Hvad svara dessa? Lyssna till den hviskning,
Som susar sakta mellan träden fram:
Hvar finns en kärlek lik med Jesu kärlek,
Och hvem på jorden älskar som Guds Lam?

Ja, fråga ändtligt ock den vilda skara (2),
Som kommer der med lyktor och med bloss,
Att öfverfalla, fängsla, binda Honom:
O, månne Jesus verkligt älskar oss?

Och fråga Petrus, som går ut och gråter (3)
I morgongryningen så bittert - säg,
Om icke äfven dessa tårar hitta
Med vittnesbördet till ditt hjerta väg?

Må vi ock slutligt ställa oss vid korset (4)
Och se och höra, hvad der ännu sker,
Till dess Han ropar sitt: "Det är fullkomnadt"
Och böjer hufvudet i döden ner.

1, Luk:22:39-45, 2, Matt 26:47-57,
3, Matt 26:75, 4, Luk 23:32-47.

Se der en kärlek, Han oss har bevisat,
Hvad flere vittnesbörd behöfva vi?
Så älskar Jesus - o, se upp till Honom
Och lär att se hans hjertelag häri.

Se upp till honom från de mörka djupen
Af synd och nöd och otro inom dig,
Och vid hans kärleks glans skall sjelfva natten
I ljuflig klarhet snart förbyta sig.

söndag 17 maj 2009

Jag vill sjunga

O, må Jesus-sången klinga
ljuvligt över berg och dal
Som ett genljud än av sången
Där från Lammets bröllopssal!
Givs det intet annat ämne
För de frälstas sång en gång,
O, då vill jag ej på jorden
Sjunga någon annan sång.

Fri som blomman på sin tuva,
Glad som fågeln på sin kvist,
Vill jag leva för att sjunga
Blott om dig, o Jesus Krist,
Vill jag leva för att fröjdas
Av din godhet mer och mer
Och beprisa högt den kärlek,
Som du mig så rikt beter!

När jag tänker på den lösen,
Varmed du har köpt mig fri,
O, då kan och jag väl stundom
Lite varm om hjärtat bli!
När jag ser, med vilken trohet
Än du fostrar, vårdar mig,
O, då vågar jag med rätta
Tillförse mig allt av dig.

Alla synder du förlåter,
Alla brister helar du!
Alla synder – alla brister –
Se, då är mig hulpet ju!
Vem är den, som vill fördöma,
När du säger: ”Gå i frid”
Och med nåd och kraft mig kröner
Särskilt för var särskild strid.

Hur det mörknar, hur det stormar,
Du är ljus och tillflykt nog,
Du, som helvetet och döden
I den död ock nederslog.
Under dina vingars skugga
Är så lugnt, så tryggt, så gott,
Och jag är så väl beskärmad
Inom detta fasta slott.

O, så bort med alla tvivel:
Såsom Fadren älskat dig,
Så skall du, o Jesu, även
Intill änden älska mig!
Och du kan ej dö, ej svika
Såsom andra vänner – nej,
Vad du lovat mig, det gör du,
Vad du sagt, det felar ej.

O, så vill jag inte sörja,
Själv du sörja vill för allt,
Du, som ger, vad jag behöver,
Och däröver tusenfalt!
Mig skall intet, intet fattas,
Nöd och nåd ju följas så,
Att jag dig för trofast delning
Av dem båda tacka må.

Sen det mig bekymrar föga,
Hur allt annat vänder sig:
Fader, moder, hem och framtid –
Allt du vara vill för mig,
Väg, där ingen väg jag finner,
Råd, där intet råd jag vet,
Nog för himlen och för jorden,
Nog för tid och evighet.


Ursprungligen:
O, må Jesus-sången klinga
Ljufligt över berg och dal
Som ett genljud än af sången
Der från Lammets bröllopssal!
Gifs det intet annat ämne
För de frälstas sång en gång,
O, då vill jag ej på jorden
Sjunga någon annan sång.

Fri som blomman på sin tufva,
Glad som fågeln på sin qvist,
Vill jag lefva för att sjunga
Blott om dig, o Jesus Krist,
Vill jag lefva för att fröjdas
Af din godhet mer och mer
Och beprisa högt den kärlek,
Som du mig så rikt beter!

När jag tänker på den lösen,
Hvarmed du har köpt mig fri,
O, då kan och jag väl stundom
Litet varm om hjertat bli!
När jag ser, med hvilken trohet
Än du fostrar, vårdar mig,
O, då vågar jag med rätta
Tillförse mig allt af dig.

Alla synder du förlåter,
Alla brister helar du!
Alla synder – alla brister –
Se, då är mig hulpet ju!
Ho är den, som vill fördöma,
När du säger: ”Gå i frid”
Och med nåd och kraft mig kröner
Särskildt för hvar särskild strid.

Hur det mörknar, hur det stormar,
Du är ljus och tillflykt nog,
Du, som helvetet och döden
I den död ock nederslog.
Under dina vingars skugga
Är så lugnt, så tryggt, så godt,
Och jag är så väl beskärmad
Inom detta fasta slott.

O, så bort med alla tvifvel:
Såsom Fadren älskat dig,
Så skall du, o Jesu, Äfven
Intill ändan älska mig!
Och du kan ej dö, ej svika
Såsom andra vänner – nej,
Hvad du lofvat mig, det gör du,
Hvad du sagt, det felar ej.

O, så vill jag icke sörja,
Sjelf du sörja vill för allt,
Du, som ger, hvad jag behöfver,
Och deröfver tusenfaldt!
Mig skall intet, intet fattas,
Nöd och nåd ju följas så,
Att jag dig för trofast delning
Af dem båda tacka må.

Se´n det mig bekymrar föga,
Hur allt annat vänder sig:
Fader, moder, hem och framtid –
Allt du vara vill för mig,
Väg, der ingen väg jag finner,
Råd, der intet råd jag vet,
Nog för himlen och för jorden,
Nog för tid och evighet.

Ur Samlade Sånger af LS, Ivar Haeggströms Boktryckeri, Stockholm 1882