onsdag 10 mars 2010

Barnet i krubban

(Efter en gammal tysk sång)

Hell, morgonstjärna mild och ren,
Guds nåds och sannings klara sken
Nu strålar över jorden!
Hell Davids Son av Jakobs släkt,
Hell konungen i ringa dräkt,
Min egen broder vorden!
Åt mig
Han sig
Velat giva,
Må Han bliva
För mitt hjärta
Sol och sköld i lust och smärta!

I låga krubban vilar där
Han, som all världens riken bär
På sina axlar späda.
O, må med herdarna i dag
Inför det barnet även jag
Med helig vördnad träda!
Vad nåd:
Guds råd
Nått fullbordan.
Över Jordan
Andens duva
Svävar med sitt fridsbud ljuva.

Min pärla uti snövit skrud,
En mänskoson, dock evig Gud,
Min Frälsare och Konung,
Kom, tag uti mitt hjärta rum!
Ditt helga evangelium
Är mig mer ljuvt än honung.
Lär mig,
med dig –
Vid din sida –
Leva, lida,
Salig ärva
Kronan du mig månd förvärva!

I hem och gård, ack, lys och skin,
Du ädla jaspis och rubin,
Bliv den förnämsta skatten!
När synden gör mig sorg och ve,
O, hjälp, att jag i tron må se
En skymt av juldagsnatten!
Ja, bliv
Mitt liv,
Låt min längtan,
Håg och trängtan
Bli den ena:
Att få vara din allena!Ursprungligen:
(Efter en gammal tysk sång)

Hell, morgonstjerna mild och ren,
Guds nåds och sannings klara sken
Nu strålar öfver jorden!
Hell Davids Son af Jakobs slägt,
Hell konungen i ringa drägt,
Min egen broder vorden!
Åt mig
Han sig
Velat gifva,
Må Han blifva
För mitt hjerta
Sol och sköld i lust och smärta!

I låga krubban hvilar der
Han, som all verldens riken bär
På sina axlar späda.
O, må med herdarna i dag
Inför det barnet äfven jag
Med helig vördnad träda!
Hvad nåd:
Guds råd
Nått fullbordan.
Öfver Jordan
Andens dufva
Sväfvar med sitt fridsbud ljufva.

Min perla uti snöhvit skrud,
En menskoson, dock evig Gud,
Min Frelsare och Konung,
Kom, tag uti mitt hjerta rum!
Ditt helga evangelium
Är mig mer ljuft än honung.
Lär mig,
med dig –
Vid din sida –
Lefva, lida,
Salig ärfva
Kronan du mig månd förvärfva!

I hem och gård, ack, lys och skin,
Du ädla jaspis och rubin,
Blif den förnämsta skatten!
När synden gör mig sorg och ve,
O, hjelp, att jag i tron må se
En skymt af juldagsnatten!
Ja, blif
Mitt lif,
Låt min längtan,
Håg och trängtan
Bli den ena:
Att få vara din allena!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar