lördag 1 augusti 2009

I dag

Gif mig i dag, o Herre kär,
Hvad för i dag mig nödigt är
Af ljus och mörker, nöd och nåd,
Af lärdom, varning, tröst och råd!
O, gör mig nöjd med ditt behag
Och hvad du gifver mig i dag!

Hvad morgondagen med sig bär,
I dag mig än förborgadt är;
Hvad i din bok än månde stå,
Jag ej förmätet leta må;
Blott i din hand, ditt hägn mig tag
I morgon likasom i dag!

Gif mig i dag mitt eget bröd,
Ej fattigdom, ej överflöd;
Gif arbete och hvila – gif
Allt hvad som hör till evigt lif!
Bland frestelser af tusen slag
Var mitt beskärm, min hjelp i dag!

Gif mig i dag det nådesmått,
Som gör mig nöjd ock med min lott;
Det mått af tro och tålamod,
Som gör, att jag, o Herre god,
Fastän i mig så arm och svag,
Bevaras med din magt i dag!

Gif, att det kors i dag du ger,
Må trycka mig till dig allt mer
Och till ditt kors på samma gång
Det löser mig från jordens tvång
Och gör min ande mera fri,
Hur mörk än vägen månde bli.

Till barnaskapet hör ock det,
Att se´n du all min synd förlät
Och sjelf så huldt tog vård om mig,
Jag lita får i allt på dig
Och vet ej af – hvad säger jag –
Ej gårdag och ej morgondag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar