torsdag 23 juli 2009

En liten stund med Jesus

”Kommen I allena afsides ut
med mig uti ödemarken och
hvilen eder något litet.”
Mark 6:31

En liten stund med Jesus,
O, hvad den jemnar allt
Och ger åt hela lifvet
En ny och ljus gestalt!
När jag är trött af vägen
Och allt, som möter mig,
En liten stund med Jesus –
Och allt förändrar sig!

En liten stund med Jesus,
När synden gör mig ve,
Och otron vill mig hindra
Att blott på Ordet se;
En liten stund med Jesus,
Och bördan lyftes af
Och faller från min skuldra
I Kristi öppna graf!

En liten stund med Jesus,
Och hjertats oro flyr,
Och blicken vändes åter
Från jordens små bestyr
Till lifvets verkligheter,
De ting, som ej förgås,
När himlarna och jorden
Af sin förvandling nås.

En liten stund med Jesus,
Hvad frid den har med sig,
När kärlekslösa domar
Af menskor såra mig!
När missförstådd och sargad
Från vänners krets jag går,
En liten stund med Jesus
Dock helar alla sår.

En liten stund med Jesus,
Hvad kraft den har med sig,
Hvad lust den ger att vandra
På Herrens viljas stig!
Hvad mod den ger att lefva
Och lida för hans namn,
I ljuflig försmak redan
Af hvilan i hans famn!

Så gif mig, käre Herre,
Ja, gif mig ofta då
En liten stund med Jesus
I hemmets tysta vrå!
Mitt hjertas djupa längtan
Är denna enda blott:
En evighet med Jesus,
Och allt, ja, allt är godt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar